โครงการในปีปัจจุบัน 2560

ชื่อโครงการ

60BPT โครงการตรวจประเมินการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)

60BTL โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่การค้าชายแดน

60ERP โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)

60ISO โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานและการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 28000 & BCM)

60LPI โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกณฑ์เทียบวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม (Benchmarking)

60LSA โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

60LSM โครงการสร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ

60MLI โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve

60MLI โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนโลจิสติกส์สูง

60MLI โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างแข็งแรงและยั่งยืน

60PAC โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์

60SME โครงการเชื่อมโยงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs

60WMS โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการคลังสินค้า (WMS)

60WSH โครงการ Workshop สัญจรขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม ระดับจังหวัด

โครงการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมนำร่อง