กลุ่มโครงการ

AEC โครงการยกระดับศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อเป็นฐานการผลิตของ AEC

BPT โครงการตรวจประเมินการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)

BTL โครงการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน

ERP โครงการเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการบูรณาการข้อมูล

FCC โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ (Food Cold Chain and Proper Packaging)

GSC โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก

HUB โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ (Logistics Hub) เพื่อบริการที่มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน

ISO โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จากผู้ก่อการร้าย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม

LMP โครงการบริหารแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

LPI โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center: LSIC)

LSA โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

LSM โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซนมืออาชีพระดับสากล

LSP โครงการพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP) เพื่อยกระดับสู่สากลแบบครบวงจร

MLI โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมสู่สากล LOGISTICS CONSULT

NSW โครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการนำเข้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเชื่อมโยงผ่านระบบ National Single Window

PAC โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์

RFI โครงการส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ระบบ RFID และ Barcode

SCT โครงการจัดทำเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง (Self Continuous Improvement Tools)

SME โครงการสนับสนุนเชื่อมโยง SMEs เข้าสู่ระบบ Supply Chain เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างยั่งยืน

STD โครงการพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

TBH โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling ของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า

TRA โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป

WMS โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทศโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS

WSH โครงการ Workshop สัญจรขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมเพื่อความเข้มแข็งทางธุรกิจ

XML โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานเป้าหมาย (XML)

ZAI โครงการบูรณาการงานระหว่างกระทรวงด้านการจัด Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

โครงการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมนำร่อง