MLI โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมสู่สากล LOGISTICS CONSULT

ชื่อโครงการ

50MLI โครงการพัฒนาระบบซัพพลายเชนอุตสาหกรรมพื้นฐาน (อุตสาหกรรมเหล็กและเซรามิก) 2550

51MLI โครงการนำร่องการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เชิงลึกกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก 2551

51MLI โครงการพัฒนาเนื้อหาและองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมสาขาเป้าหมาย 2551

52MLI โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 2552

52MLI-CVE โครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 2552

53MLI-CVE โครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 2553

54MLI-CVE โครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 2554

54MLI-NET โครงการพัฒนาเครือข่ายการเชื่อมโยงโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2554

55MLI-DPIM โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมสู่สากล 2555

55MLI-CFO โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 2555

55MLI-CPP โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก 2555

55MLI-CEE โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2555

55MLI-CVE โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 2555

55MLI-CTR โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา 2555

55MLI-EAS โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคตะวันออก 2555

55MLI-RNO โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคเหนือ 2555

55MLI-RNE โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2555

55MLI-RSO โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคใต้ 2555

56MLI โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมสู่สากล 2556

56MLI-CFO โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 2556

56MLI-CPP โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก 2556

56MLI-CEE โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2556

56MLI-CVE โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 2556

56MLI-CTR โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา 2556

56MLI-RNO โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคเหนือ 2556

56MLI-RNE โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2556

56MLI-RSO โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคใต้ 2556

57MLI โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมสู่สากล 2557

57MLI-CTR โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา 2557

57MLI-CEE โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2557

57MLI-CFO โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 2557

57MLI-CVE โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 2557

57MLI-RNE โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2557

57MLI-RNO โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคเหนือ 2557

57MLI-CPP โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก 2557

57MLI-RSO โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคใต้ 2557

57LMI-CME โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง และกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ 2557

58MLI-CFO โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 2558

58MLI-CTR โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และยางพารา 2558

58MLI-CMS โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมภาคการขนส่ง และอุตสาหกรรมการแพทย์และบริการ 2558

58MLI-CVE โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 2558

57MLI-CMS โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมภาคการขนส่ง และอุตสาหกรรมการแพทย์และบริการ 2557

59MLI โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเตียมพร้อมสู่สากล LOGISTICS CONSULT 2559

58MLI-CPP โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก 2558

59MLI-CFO โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอาหารและยา Logistics Consult 2559

53MLI-CTR โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา 2553

53MLI-CPP โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก 2553

53MLI-CEE โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2553

53MLI-CFO โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 2553

54MLI-CFO โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 2554

54MLI-CTR โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา 2554

54MLI-CEE โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2554

54MLI-CPP โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก 2554

59MLI-CPP โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ 2559

59MLI-CTR โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ยางพารา และอื่นๆ 2559

59MLI-CVE โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ 2559

59MLI-ภูมิภาค โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค 2559

60MLI โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve 2560

60MLI โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนโลจิสติกส์สูง 2560

60MLI โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างแข็งแรงและยั่งยืน 2560