โครงการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมนำร่อง

ชื่อโครงการ

โครงการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมนำร่อง 2560