RFI โครงการส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ระบบ RFID และ Barcode

ชื่อโครงการ

58RFI โครงการส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ระบบ RFID และ Barcode 2558

59RFI โครงการส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ด้วย RFID และ Barcode 2559