ISO โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จากผู้ก่อการร้าย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม

ชื่อโครงการ

55ISO โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานของสินค้าอุตสาหกรรมจากผู้ก่อการร้าย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม 2555

56ISO โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานของสินค้าอุตสาหกรรมจากผู้ก่อการร้าย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม 2556

57ISO โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จากผู้ก่อการร้าย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม 2557

58ISO โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จากผู้ก่อการร้าย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม 2558

59ISO โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จากผู้ก่อการร้าย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม 2559

60ISO โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานและการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 28000 & BCM) 2560