ZAI โครงการบูรณาการงานระหว่างกระทรวงด้านการจัด Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

ชื่อโครงการ

58ZAI โครงการบูรณาการงานระหว่างกระทรวงด้านการจัด Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 2558

59ZAI โครงการบูรณาการงานระหว่างกระทรวงฯ จัด Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 2559