แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 4 ส่วนจึงจะสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้

ข้อมูลการเข้าระบบ

ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อใช้แก้ไขข้อมูลในภายหลัง

ข้อมูลทั่วไปแผนที่ละติจูด:
ลองติจูด:


โครงการที่สนใจเข้าร่วม

 • 60BPT โครงการตรวจประเมินการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
 • 60BTL โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่การค้าชายแดน
 • 60ERP โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
 • 60ISO โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานและการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 28000 & BCM)
 • 60LPI โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกณฑ์เทียบวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม (Benchmarking)
 • 60LSA โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
 • 60LSM โครงการสร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ
 • 60MLI โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve
 • 60MLI โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนโลจิสติกส์สูง
 • 60MLI โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างแข็งแรงและยั่งยืน
 • 60PAC โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์
 • 60SME โครงการเชื่อมโยงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs
 • 60WMS โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการคลังสินค้า (WMS)
 • 60WSH โครงการ Workshop สัญจรขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม ระดับจังหวัด
 • โครงการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมนำร่อง

ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ

๑.การบริหารจัดการในองค์กร
๒.การจัดการข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.องค์กรรับผิดชอบด้านโลจิสติกส์ในองค์กร
๕.มีการอบรมด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ให้พนักงานหรือไม่มี
มี หลักสูตร
ไม่มี
๖.มีการบันทึกและจัดเก็บฐานข้อมูลกิจกรรมด้านโลจิสติกส์
- ระยะเวลาจัดซื้อวัตถุดิบ
- ระยะเวลาการผลิต
- ระยะเวลาส่งมอบสินค้า
- ปริมาณวัตถุดิบคงคลัง
- ปริมาณสินค้าคงคลัง
- พยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
- พื้นที่ใช้จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ
๗.มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการด้านาโลจิสติกส์
- ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง
- ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า
- ต้นทุนการขนส่ง
- ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองคำสั่งซื้อจากลูกค้า
- ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่งสินค้า
- ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บสินค้าอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- อัตราการส่งมอบตรงเวลา
- อัตราความแม่นยำการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
- อัตราการตีกลับของสินค้า
- อัตราความถูกต้องของสินค้าคงคลัง
๘.เครื่องมือในการวางแผนซัพพลายเชน
มี ระบุ( )
๙.เคยจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภายในองค์กรหรือไม่
เคย รายละเอียด
ปีที่ทำ
๑๐.ปัญหาหลักขององค์กรด้านการจัดการโลจิสติกส์ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
อื่น ๆ ระบุ ( )

ความพร้อมในการร่วมโครงการ

๑๒.หากได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
คน
หน่วยงาน
๑๓.คณะทำงานสามารถร่วมประชุมกับที่ปรึกษาตลอดโครงการหรือไม่
๑๔.ผู้บริหารสามารถเข้าร่วมตลอดทั้งโครงการ
๑๕.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

        ข้าพเจ้ารับรองว่า หากข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับที่ปรึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
( ) ( )