แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 4 ส่วนจึงจะสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้

ข้อมูลการเข้าระบบ

ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อใช้แก้ไขข้อมูลในภายหลัง

ข้อมูลทั่วไปแผนที่ละติจูด:
ลองติจูด:


โครงการที่สนใจเข้าร่วม

 • 59BPT โครงการตรวจประเมินการจัดการโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
 • 59BTL โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน
 • 59ERP โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล
 • 59GSC โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก
 • 59ISO โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จากผู้ก่อการร้าย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม
 • 59LPI โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center)
 • 59LSA โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
 • 59LSM โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล
 • 59LSP โครงการพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP) เพื่อยกระดับสู่สากลแบบครบวงจร
 • 59MLI โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเตียมพร้อมสู่สากล LOGISTICS CONSULT
 • 59MLI-CFO โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอาหารและยา Logistics Consult
 • 59MLI-CPP โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์
 • 59MLI-CTR โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ยางพารา และอื่นๆ
 • 59MLI-CVE โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์
 • 59MLI-ภูมิภาค โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค
 • 59PAC โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์
 • 59RFI โครงการส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ด้วย RFID และ Barcode
 • 59TBH โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling ของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า
 • 59TRA โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร (Traceability) เพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป
 • 59WMS โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS
 • 59WSH โครงการ Workshop สัญจร ขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมเพื่อความเข้มแข็งทางธุรกิจ
 • 59ZAI โครงการบูรณาการงานระหว่างกระทรวงฯ จัด Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ

๑.การบริหารจัดการในองค์กร
๒.การจัดการข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.องค์กรรับผิดชอบด้านโลจิสติกส์ในองค์กร
๕.มีการอบรมด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ให้พนักงานหรือไม่มี
มี หลักสูตร
ไม่มี
๖.มีการบันทึกและจัดเก็บฐานข้อมูลกิจกรรมด้านโลจิสติกส์
- ระยะเวลาจัดซื้อวัตถุดิบ
- ระยะเวลาการผลิต
- ระยะเวลาส่งมอบสินค้า
- ปริมาณวัตถุดิบคงคลัง
- ปริมาณสินค้าคงคลัง
- พยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
- พื้นที่ใช้จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ
๗.มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการด้านาโลจิสติกส์
- ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง
- ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า
- ต้นทุนการขนส่ง
- ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองคำสั่งซื้อจากลูกค้า
- ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่งสินค้า
- ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บสินค้าอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- อัตราการส่งมอบตรงเวลา
- อัตราความแม่นยำการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
- อัตราการตีกลับของสินค้า
- อัตราความถูกต้องของสินค้าคงคลัง
๘.เครื่องมือในการวางแผนซัพพลายเชน
มี ระบุ( )
๙.เคยจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภายในองค์กรหรือไม่
เคย รายละเอียด
ปีที่ทำ
๑๐.ปัญหาหลักขององค์กรด้านการจัดการโลจิสติกส์ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
อื่น ๆ ระบุ ( )

ความพร้อมในการร่วมโครงการ

๑๒.หากได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
คน
หน่วยงาน
๑๓.คณะทำงานสามารถร่วมประชุมกับที่ปรึกษาตลอดโครงการหรือไม่
๑๔.ผู้บริหารสามารถเข้าร่วมตลอดทั้งโครงการ
๑๕.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

        ข้าพเจ้ารับรองว่า หากข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับที่ปรึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
( ) ( )